Algemene voorwaarden

Artikel 1               Definities

 
 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

1.     Organisator : Hyphen Projects B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudend  te (1211 HJ) Hilversum aan de Veerstraat 37, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32110979, tevens handelend onder de namen:  BCF Career Event, BCFjobs, BCF Courses, BCF Insights, BCF Career, Innovation for Health, BioBusiness Summer School, BioBusiness Winter Retreat en BDP Life Sciences.

 

2.      Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Organisator  opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of deelneemt aan door Organisator georganiseerde evenementen of evenementen waar Organisator  invulling aan geeft.

 

3.      Diensten: alle Diensten met betrekking tot het organiseren van of invulling geven aan evenementen, congressen en beurzen in de “life sciences” en aanverwante sectoren, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot door Organisator zelf georganiseerde evenementen, beurzen,  congressen en cursussen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

 

4.      Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Organisator  vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

5.      Overeenkomst: elke mondeling of schriftelijke afspraak tussen Klant en Organisator  tot het verrichten van Diensten door Organisator ten behoeve van Klant.

 

6.      Partijen: Klant en Organisator  gezamenlijk.

 
  
 

Artikel 2               Toepasselijkheid

 

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen  Organisator en Klant die binnen het kader van de uitvoering van de Diensten worden aangegaan.

 

2.      Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Organisator. De Nederlandse tekst van de algemene leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

3.      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en Organisator zijn overeengekomen.

 

4.      Indien Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Organisator niet geaccepteerd.

 

5.      Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

6.      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

7.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Organisator, voor de uitvoering waarvan door Organisator derden dienen te worden betrokken.

 
 
 

 

 

Artikel 3               Offerte en Overeenkomst

 

1.      Alle door Organisator gedane aanbiedingen en/of offertes  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 
 
 

2.      Organisator kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of druk- of typefout bevatten.

 

3.      De overeenkomst komt tot stand nadat Klant de door Organisator gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Klant echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Organisator uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

 
 
 

4.      Indien Klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Organisator een opdracht verstrekt, is Organisator eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

5.      Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Organisator of zodra Organisator – zonder tegenwerping van Klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

 

6.      Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en Organisator zijn overeengekomen. Organisator zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen termijnen door Organisator worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

 
 
 

 

 

Artikel 4               Verplichtingen Klant

 

1.      Klant is gehouden alle gegevens, bescheiden, informatie en/of materialen, welke Organisator overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd ofwaarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Organisator te stellen.

 

2.      Organisator heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 

3.      Klant is gehouden Organisator onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

4.      De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of materialen, zijn voor rekening van Klant. Indien en voor zover Klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden en/of materialen aan deze geretourneerd.

 

5.      Klant mag aan de adviezen en dienstverlening van Organisator hoge eisen stellen, maar Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Organisator ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens, bescheiden en/of materialen.

 

6.      Klant moet wijzigingen met betrekking tot het evenement  aan Organisator doorgeven. Onder dergelijke wijzigingen vallen onder meer, maar daartoe niet beperkt, de volgende onderwerpen: locatie, planning, materiaal, (aantal) deelnemers, derden betrokkenen, etc.

 

7.      Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Organisator een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Diensten of te leveren zaken.

 

8.      Klant moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk doorgeven aan Organisator.

 

9.      Indien door Organisator of door Organisator ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Diensten worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, is de Klant verantwoordelijk voor de veiligheid van Organisator. Daaronder valt onder meer dat er gewerkt wordt in een rookvrije ruimte.

 
  
 

Artikel 5               Uitvoering opdracht

 

1.      Organisator bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Organisator zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

 

2.      Organisator zal de Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Organisator kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Er rust op Organisator slechts een inspanningsverplichting.

 

3.      Organisator heeft het recht (een deel van) de Diensten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Klant, te laten verrichten door een door Organisator aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Organisator wenselijk is.

 

4.      Indien tijdens de duur van de overeenkomst Diensten worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Klant welke niet vallen onder de Diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze Diensten op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

 

5.      Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Diensten moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Organisator en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Organisator derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Organisator dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 
  
 

Artikel 6               Datum, tijden en accommodatie

 

1.      Organisator stelt de datum van het evenement vast, alsmede de tijden voor opbouw en afbouw van de stands.

 

2.      Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Organisator de voor het evenement vastgestelde datum, tijden en/of accommodatie wijzigen, dan wel besluiten het evenement geen doorgang te doen vinden.

 

3.      Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid wordt verstaan marktomstandigheden en alle overige omstandigheden die, na belangenafweging, naar het oordeel van de organisatie het welslagen van het evenement in gevaar kunnen brengen.

 

4.      Bij wijziging van de vastgestelde datum, tijden en/of accommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. Indien de organisatie overeenkomstig lid b besluit het evenement geen doorgang te doen vinden is Organisator, indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, gerechtigd om ter dekking van de kosten van voorbereiding een bedrag van maximaal 20% van de totaal verschuldigde deelnamekosten, in te houden c.q. te ontvangen van Klant. In alle gevallen is Klant gehouden de in verband met zijn deelname, op zijn verzoek door of middels Organisator reeds gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

 

5.      In geen geval kan Klant jegens Organisator aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid b van dit artikel.

 
 
 

 

 

Artikel 7               Aanmelding en indeling

 

1.      Aanmelden voor het evenement dient te geschieden met behulp van het hiertoe bestemde aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding, zendt Organisator een bevestigings-mail en een factuur.

 

2.      Organisator behoudt zich het recht om zonder opgave van reden aanvragen tot deelname te weigeren.

 

3.      Inschrijvingen worden, eventueel per sector, behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

4.      Organisator heeft het recht om in reeds toegewezen expositieruimte en/of parallelle presentatie wijzigingen aan te brengen, indien dit om organisatorische redenen nodig mocht blijken, zonder dat Klant recht kan laten gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak die ook mocht zijn ontstaan.

 

5.      De opbouw en afbouw zijn voor rekening van Klant. Voor de opbouw en afbouw van de stand dient door Klant zelf te worden zorg gedragen binnen de daarvoor afgesproken tijden.

 

6.      Het onderverhuren of overdragen van expositieruimte is niet toegestaan, evenmin als het kosteloos afstaan van standruimte aan derden.       

 
 
 

 

 

Artikel 8               Overmacht

 

1.      Indien Organisator haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, weersomstandigheden, technische storingen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van Klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Organisator alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 
 
 

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Organisator en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Organisator. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 
  
 

Artikel 9               Tarieven en prijswijzigingen 

1.      De in een offerte, aanmeldingsformulier, aanbieding of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

2.      Organisator berekent diensten op basis van tarieven die Organisator vooraf met Klant overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst.

 

3.      Indien Organisator met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Organisator te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

 

4.      Indien Organisator berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat Organisator aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Klant kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.

 

5.      Indien Organisator een uurtarief met Klant is overeengekomen, is Organisator niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Organisator, dat in redelijkheid niet van Organisator kan worden gevergd, dat Organisator de overeengekomen Diensten verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Organisator stelt Klant hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte.

 

6.      Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt Organisator Klant in kennis van de financiële consequenties.

 

7.      Organisator is gerechtigd bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten te vragen.

 

8.      De op Klant rustende betalingsverplichting van facturen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Diensten. Op Organisator rust slechts een inspanningsverplichting.

 
 
 
 
 

Artikel 10             Betaling 

1.      Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen, op een door Organisator aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

2.      Indien een Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.

 

3.      Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

 

4.      In afwijking van lid 2 en 3 van dit artikel geldt voor Klanten handelend in de hoedanigheid van consument het volgende. Deze zullen bij niet tijdige betaling eerst in gebreke worden gesteld en een aanmaning ontvangen waarbij alsnog een termijn gegund wordt van veertien dagen om tot betaling over te gaan alvorens Organisator aanspraak maakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.

 
 
 

     De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:

 
 
 

-         over de eerste Euro 2.500,- :  15% met minimum van € 40,-

 

-         over de volgende Euro 2.500,- : 10%

 

-         over de volgende Euro 5.000,- : 5%

 

-         over de volgende Euro 190.000,- : 1%

 

-         over het meerdere boven de Euro 200.000,- : 0,5% met maximum van € 6.775,-

 
 
 

5.      In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de Diensten ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 
 
 

 

 

Artikel 11             Opschorting, ontbinding, annulering

 

1.      Organisator heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan, indien:

 
 
 

a.   Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 
 
 

b.   Na het sluiten van de overeenkomst Organisator ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 
 
 

c.   Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 
 
 

2.      Voorts is Organisator bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zoals maar niet beperkt tot ernstige gezondheidsklachten aan de zijde van Organisator, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

 
 
 

3.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Organisator op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Organisator de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 
 
 

4.      Indien Organisator tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Organisator behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Klant is uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 
 
 

5.     

Bezoek direct een van onze product-sites

  • Career Event for Life sciences, Chemistry, Food & Pharma
  • Your introduction to the business world of Life Sciences
  • Innovation for health
  • Career site for Life sciences, Chemistry, Food & Pharma
  • Hyphen Projects